Styrelse

Styrelsen, en ordförande och åtta ledamöter, väljs ur den breda medlemskretsen - Stockholms Byggnadsvärld.

Styrelsen sammanträder tio gånger per år. Mandattiden är två år.
Efter fyra år i följd kan en styrelseledamot inte omedelbart återväljas.
Inom parentes angivna mandattider räknas från mars månad.

Ordförande och ledamöter
Ola Månsson, ordförande (2015-2019)
Marie Wallhammar, vice ordförande (2015-2019)
Annica Carlsson, sekreterare (2015-2019)
Madeleine Sjöstedt, vice sekreterare (2016-2018)
Ted Lindqvist, skattmästare (2016-2018)
Freddie Norvell, vice skattmästare (2017-2019)
Staffan Grundmark, klubbmästare (2014-2018)
Anna Denell, vice klubbmästare (2015-2019)
Peter Santesson, bibliotekarie (2014-2018)

Revisorer
Per Strömberg, Auktoriserad revisor Mikeal Nilsson (suppl.)
Civilingenjör Bengt Levin, Marknadsekonom Ulf Bellander,

Valkommitté
Ark SAR/MSA Lisa Daram, Jur Kand Olle Zetterberg, Civilingenjör Lars Benton,

Styrelseledamöter sedan 1848